CE SUNT INSTRUMENTELE DE GARANTARE?

Prin instrument de garantare sau pe scurt garanţie se înţelege orice metodă, instrument sau angajament accesoriu contractului commercial pus la dispoziţie sau emis în favoarea unui titular de drepturi, în virtutea contractului încheiat, capabil să asigure respectivului beneficiar realizarea certă a drepturilor garantate sau despăgubirea bănească corespunzătoare pentru pierderile provocate de nerealizarea acestora.

TIPURI DE INSTRUMENTE DE GARANTARE

Scrisoarea de garanţie pentru participarea la licitaţii

Garanţie emisă atunci când pentru anumite procente din valoarea ofertei trebuie emisă o garanţie în favoarea autoritătii contractante. Dacă ofertantul pentru care s-a oferit garanţia işi retrage sau modifică oferta înainte de adjudecare sau dacă ofertantul câştigând licitaţia refuză să încheie contractual, autoritatea contractantă poate executa această garanţie.

Scrisoarea de garanţie pentru garantarea solvabilităţii în cazul câştigării licitaţiei

Garanţia depusă la dosar ce atestă dovada solvabilităţii pentru cazul câştigării licitaţiei.
Prin acest instrument se garantează că societatea, dacă va câştiga licitaţia, va încheia contractual.

Scrisoarea de garanţie pentru bună execuţie

Garanţia de bună executare a contractului, în care este garantată îndeplinirea obligaţiei contractantului conform prevederilor stipulate în contract. Valoarea ei, stabilită ca procent din valoarea contractului, este destinată să acopere eventualele prejudicii ale beneficiarului şi poate să conţină o clauză de diminuare a garanţiei pe măsura executării contractului.

Scrisoarea de garanţie pentru sumele reţinute

Garanţia ce acopera obligaţia contractantului de a remedia defectele apărute în perioada de executare a contractului.

Scrisoarea de garanţie a restituirii avansului plătit

Acoperă obligaţia contractantului de a restitui, în caz de neexecutare a contractului, suma sau sumele plătite în avans de către beneficiar.

Scrisoarea de garanţie pentru obţinerea creditului

Se acordă în scopul acoperirii creditului pe care îl acordă o bancă (beneficiarul garanţiei) în favoarea unor persoane fizice şi juridice. Garantul se angajează de a plăti beneficiarului suma garantată, în cazul în care debitorul nu rambursează creditul primit.

Scrisoarea de garanţie pentru confirmarea disponibilităţilor financiare

Garantează cash-flowului necesar derulării contractului pentru îndeplinirea cerinţelor de capacitate economică şi financiară din fişa de date a achiziţiei.

Scrisoarea de garanţie pentru cofinanţarea proiectelor europene

Se acordă în scopul protejării beneficiarului în legătură cu returnarea la timp şi în conditiile stabilite a sumei înaintate cu titlu de finanţare/prefinanţare, utilizarea abuzivă a subvenţiei UE, daune de încredere, utilizarea în scop de fraudă.

Scrisoarea de garanţie pentru ridicarea măsurilor asiguratorii sau pentru ridicarea sechestrului pus pe bunurile mobile sau imobile ale companiilor

În urma modificării aduse la Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa nr.17/2015 pentru suspendarea executării silite şi pentru ridicarea măsurilor asiguratorii, organul fiscal solicită constituirea de garanţii, între altele, prin scrisoare de garanţie.

Scrisoarea de garanţie pentru eşalonarea plăţilor către instituţiile de stat (ANAF)

Eşalonarea la plată a datoriilor pe care contribuabilii le au către stat conform prevederilor OUG nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată.

Scrisoarea de garanţie a plăţii

Garanţia de efectuare a plaţii are ca obiect acoperirea obligaţiei cumpărătorului de a plăti preţul contractului stabilit pentru mărfurile sau serviciile primite.